Naši učenici u posjeti dispečerskom centru CEDIS-a

Učenici odjeljenja IV1, smjer elektrotehničar energetike, su zajedno sa profesorima Ljubom Draškovićem i Željkom Nikitovićem obavili posjetu CEDIS-u, to jest dispečerskom centru Regiona 1.

Region 1 geografski obuhvata područje opština Nikšić i Plužine. Iz dispečerskog centra, koji pripada službi za lokalno upravljanje mrežom se upravlja mrežom naponskog nivoa 10 kV i 0,4 kV. Pored upravljanja mrežom(manipulacije sa dalekovodima i trafostanicama) posao dispečerskog centra je i da prima kvarove od samih potrošača i da po prijavi potrošača o nestanku napajanja električnom energijom tu informaciju proslijedi nadležnoj službi koja odmah šalje ekipu na teren kako bi kvar bio otklonjen i potrošači dobili uredno napajanje. Učenicima je prezentovana šema na kojoj je ucrtano 10 trafostanica naponskog nivoa 35/10 kV i oko 500 trafostanica naponskog nivoa 10/0,4 kV kao i njihova međusobna povezanost kablovskim ili vazdušnim vodovima. Takođe je objašnjen postupak otlanjanja kvara prilikom nastanka kvara na dalekovodu i sama komunakacija sa uklopničarima putem radio veze. Učenici su upoznati sa reklozerima(daljinski prekidači) i sekcionerima(daljinski rastavljači) i principom njihovog rada i implementaciji na našoj mreži. Na kraju predstavljeni su planovi za budućnost, a to je izgradnja SCADA sistema, tj. sistema za automatsko upravljanje trafostanicama i dalekovodima direktno iz dispečerskog centra. Taj projekat će biti realizovan u narednih 5 godina i omogućiće potpunu digitalizaciju svih elemenata mreže i upravljanje tim elementima.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *