Istorijat škole

Istorijat škole

U Nikšiću je 1936. godine formirana “Škola učenika u privredi” (ŠUP) u kojoj su se školovali učenici za zanatska zanimanja. Škola je obnovljena 1945. godine.
1961. godine Željezara “Boris Kidrič” Nikšić je otvorila “Tehničku školu” za školovanje kadrova za svoje potrebe. U školi su se obrazovala tehnička zanimanja u elektro, mašinskoj i metalurškoj struci.

Integracijom ove dvije škole i izgradnjom dijela zgrade u kojem danas radi naša škola 1968. godine nastaje Školski centar “Tvrtko Bijelić”.

Reformom srednjeg usmjerenog obrazovanja i vaspitanja se 1978. godine sve srednje škole u Nikšiću se integrišu i stvaraju Centar usmjerenog srednjeg obrazovanja i vaspitanja, koji se 1988. godine transformiše u Srednjoškolski centar, sa četiri osnovne organizacije udruženog rada. Jedna od osnovanih organizacija udruženog rada bila je i OOUR Elektro-metaluška škola Nikšić.

Donošenjem Zakona o javnim ustanovama, škola se 1991. godine organizuje kao Javna ustanova Elektro-metalurška škola u kojoj se obrazuju učenici u područjima rada:
– Elektrotehnika
– Geologija, rudarstvo i metalurgija
– Lične usluge

U martu 2005. godine, odlukom nadležnog Ministarstva, škola dobija naziv Javna ustanova Srednja stručna škola Nikšić.

ŠKOLSKI PROSTOR:
Škola raspolaže sa 11.360,60 m2 školskog prostora, od čega školskim dvorištem u površini od 7.902 m2 i korisnim prostorom u površini od 3.458,60 m2.
Korisni prostor škole čine:

1. 11 Učionica opšte namjene

2. Kabineti:
– Kabinet za nastavu maternjeg jezika i književnosti
– Kabinet za nastavu engleskog jezika
– Kabinet za nastavu matematike
– Kabinet za fiziku, hemiju, biologiju i geografiju

3. Laboratorije:
– 3 za elektroniku
– 2 za energetiku
– 6 za računarstvo i informatiku
– Pripremna prostorija za nastavnike praktične nastave

4. 10 prostorija za pripremu nastavnika za nastavu

5. Radionice:
– 2 za energetiku
– 1 za elektroniku
– Zbornica

6. Biblioteka sa čitaonicom

7. Mediateka

8. Fiskulturna sala sa pratećim prostorijama

9. Društvena sala sa pratećim prostorima

10. Zbornica

11. Kancelarije:
– Direktora škole
– Pomoćnika direktora škole
– Pedagoga škole
– Administrativno-finansijskih radnika
– Kancelarija za aktiv elektrotehnike
– Kancelarija za aktiv matematike

12. Prostorija za pomoćno osoblje

13. Prostorija za tehničko osoblje

14.  Dvije radionica za frizere

15. Bife

16. Prostor za stomatološku ordinaciju

17. Kotlarnica sa pratećim prostorijama